Nauka

Rektor UMFC prof. dr hab. Klaudiusz Baran powo­łał Radę Naukową (Zarządzenie nr 30/2016 z dn. 19 X 2016 r.). Od 30 IX 2019 r. (Zarządzenie nr 42/2019) Rada obra­du­je w skła­dzie:

 

Wielokierunkowa dzia­łal­ność badaw­cza zarów­no o pro­fi­lu nauko­wym (Katedra Teorii Muzyki, Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych, Katedra Edukacji Muzycznej, Katedra Akustyki Muzycznej), jak i arty­stycz­nym (kate­dry instru­men­tal­ne, Katedra Kompozycji, Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej, Katedra Wokalistyki, Katedra Reżyserii Dźwięku) reali­zo­wa­na jest w ramach katedr.

Działalność nauko­wo-badaw­cza obej­mu­je obsza­ry pro­ble­mo­we pomi­ja­ne w innych ośrod­kach nauko­wych, w tym m.in. psy­cho­lo­gię i teo­rię muzy­ki, teo­rię peda­go­gi­ki muzycz­nej i wychowa­nia muzycz­ne­go, stu­dia edy­tor­skie nad twór­czo­ścią Fryderyka Chopina, instrumento­lo­gię i aku­sty­kę. Preferowane są bada­nia nad muzy­ką pol­ską (twór­czość Chopina) i nad teo­rią muzyki XX wie­ku.

W sfe­rze zagad­nień nauko­wo-badaw­czych znaj­du­ją się: edu­ka­cja muzycz­na w Polsce; dzie­ła kom­po­zy­to­rów i wyko­naw­ców muzy­ki daw­nej i współ­cze­snej; recep­cja i per­cep­cja muzy­ki; per­cep­cja bar­wy, wyso­ko­ści i gło­śno­ści dźwię­ku; pamięć słu­cho­wa; ana­li­za gło­su ludz­kie­go i narzą­du odde­cho­we­go; nowo­cze­sne środ­ki gene­ro­wa­nia i trans­mi­sji dźwię­ku; roz­wój zawodo­wy nauczy­cie­li muzy­ki; roz­wój muzycz­ny czło­wie­ka w ska­li całe­go życia.

W sys­te­mie badań cią­głych i inter­dy­scy­pli­nar­nych pro­wa­dzo­ne są pra­ce pod­sta­wo­we i aplikacyj­ne ukie­run­ko­wa­ne na potrze­by szkol­nic­twa muzycz­ne­go, kul­tu­ry i gospo­dar­ki kra­ju z nastę­pu­ją­cych dys­cy­plin: nauki o sztu­kach pięk­nych, psy­cho­lo­gia, peda­go­gi­ka, nauki medycz­ne, inży­nie­ria i ochro­na śro­do­wi­ska, socjo­lo­gia i filo­zo­fia. Interdyscyplinarne zespo­ły badaw­cze skła­da­ją się z muzy­ków, muzy­ko­lo­gów, pla­sty­ków, psy­cho­lo­gów, peda­go­gów, leka­rzy, fizjo­lo­gów, fizy­ków, inży­nie­rów i infor­ma­ty­ków. Efekty ich pra­cy z pogra­ni­cza nauki, tech­ni­ki i sztu­ki, spo­ty­ka­ją się z zain­te­re­so­wa­niem licz­nych jed­no­stek badaw­czych krajo­wych i zagra­nicz­nych.

Dział Nauki

pla­nu­je i koor­dy­nu­je we współ­pra­cy z jed­nost­ka­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi Uniwersytetu bada­nia nauko­we. Pozyskuje na ten cel środ­ki i pro­wa­dzi ich ewi­den­cję. Uczestniczy w organizowaniu semi­na­riów i kon­fe­ren­cji. Gromadzi dane do oce­ny dzia­łal­no­ści naukowobadaw­czej oraz opra­co­wu­je infor­ma­cje i ana­li­zy w tym zakre­sie. Współpracuje przy reali­za­cji pro­jek­tów nauko­wych współ­fi­nan­so­wa­nych ze środ­ków Unii Europejskiej.

Działalność nauko­wo-badaw­cza znaj­du­je odzwier­cie­dle­nie w publi­ko­wa­nych mono­gra­fiach, pod­ręcz­ni­kach, pra­cach tema­tycz­nych i pro­ble­mo­wych oraz seriach wydaw­ni­czych – m.in.: W krę­gu muzy­ki i myśli huma­ni­stycz­nej; Muzyka – Sztuka – Nauka; Dzieło muzycz­ne. Dzieło sztu­ki; Białostockie Studia Pedagogiczno-Muzyczne; Szkoła muzycz­na; Kształcenie słu­chu. Prezentacje – kon­fron­ta­cje; Topos naro­do­wy w muzy­ce pol­skiej; Pieśń Polska. Źródła – trady­cja – współ­cze­sność; Almanach kom­po­zy­to­rów UMFC; Pierwodruki utwo­rów kompozyto­rów pol­skich.

mgr Łucja Sala-Izdebska
Kierownik dzia­łu
pokój 408, tel. (0 22) 2789 237
nauka@chopin.edu.pl

Dział Wydawnictw — Chopin University Press — www.chopinup.pl

dr Emilia Dudkiewicz
kierownik, Redaktor Naczelny 
pokój 401, tel. (0 22) 2789 307
emilia.dudkiewicz@chopin.edu.pl
chopinup@chopin.edu.pl

mgr Magdalena Bogdańska-Maciak
redaktor
pokój 401, tel. (0 22) 2789 309
Magdalena.Bogdanska-Maciak@adm.chopin.edu.pl

mgr Łukasz Farcinkiewicz
redaktor
pokój 402, tel. (0 22) 2789 308
Lukasz.Farcinkiewicz@adm.chopin.edu.pl

mgr Jakub Jakubaszek
redaktor
pokój 402, tel. (0 22) 2789 337
Jakub.Jakubaszek@adm.chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 18/02/2020

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen windows 10 satın al windows 10 pro satın al