Kilka słów o Uczelni

Fryderyk Chopin - popiersie, UMFC

Władze Uczelni

Uczelnią kieruje rektor oraz trzech prorektorów: prorektor do spraw zagranicznych, prorektor do spraw nauki, prorektor do spraw studenckich i dydaktyki.

Szczegóły struktury Uczelni

Kierunki studiów

Uniwersytet kształci na sześciu wydziałach w Warszawie oraz na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku, w następujących kierunkach: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, instrumentalistyka, wokalistyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, muzyka kościelna, taniec, reżyseria dźwięku.

Uniwersytet prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia. Od roku akademickiego 2006/2007 prowadzi także studia doktoranckie. Innymi formami kształcenia w UMFC są studia podyplomowe i staże artystyczne, które są odpłatne, zaś ich koszty pokrywane są z wpływów uzyskanych z opłat dokonywanych przez uczestników. Studia na poszczególnych wydziałach odbywają się według planów studiów przyjętych przez rady wydziałów i zatwierdzonych przez senat uczelni.

Od roku 2012/2013 program kształcenia obejmuje moduły ogólnomuzyczne i kierunkowe, w skład których wchodzą poszczególne przedmioty, jak np. fortepian, dyrygentura, śpiew solowy (moduł główny); akompaniament (moduł kierunkowy); kształ­ce­nie słu­chu, histo­ria muzyki z lite­ra­turą muzyczną, formy muzyczne (moduł podstawowy); język obcy, wycho­wa­nie fizyczne (moduł ogólny); filo­zo­fia, este­tyka, histo­ria sztuki, sztuka XX wieku, histo­ria filmu (moduł przed­miotów huma­ni­stycznych). Zaję­cia zbio­rowe mają formę otwartą.

Uniwersytet przyznaje swoim absolwentom:

Studenci prowadzący aktywną działalność artystyczną i naukową, przygotowujący się do udziału w międzynarodowych konkursach lub innych znaczących przedsięwzięciach artystycznych i naukowych oraz mający szczególnie trudne warunki bytowe lub cierpiący na okresowe schorzenia mogą studiować wg indywidualnego planu i programu studiów na zasadach określonych przez radę wydziału.
Każdego roku Uczelnię kończy około 150 dyplomantów. W Uczelni studiuje blisko 900 studentów.

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu posiadają uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego:

Struktura Uczelni

Zakres kształcenia na poszczególnych wydziałach ma swoje korzenie w tradycji Uczelni i wiąże się z ewolucją jej struktury. Stąd też są wydziały, które kształcą w jednym kierunku muzycznym (Wydziały II – VI), inne łączą w sobie więcej kierunków (jak Wydział I czy Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku). Kształcenie w niektórych kierunkach możliwe jest na różnych wydziałach (np. instrumentalistyka na Wydziałach II, III lub na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku).


ostatnia modyfikacja: 29/11/2017

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen windows 10 satın al windows 10 pro satın al