Uroczyste obchody Święta Uczelni

26/02/2013

22 lutego 2013 r., godz. 12:00
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

W dniu 22 lutego 2013 r. na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina odbyły się uro­czy­stości związane z rocznicą urodzin patrona uczelni. 

Na uro­czy­stość przy­było wielu zapro­szo­nych gości, m.in. dr Monika Smoleń, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Wik­tor Jędrze­jec, dyrek­tor Depar­ta­mentu Szkol­nic­twa Arty­stycz­nego i Edu­ka­cji Kul­tu­ral­nej w Mini­ster­stwie Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego, prof. dr hab. Marek Rocki, w latach 1999–2005 rek­tor SGH, prze­wod­ni­czący Polskiej Komi­sji Akre­dy­ta­cyj­nej, rek­to­rzy uczelni wyższych, dyrek­to­rzy szkół muzycz­nych, przed­sta­wi­ciele pla­có­wek dyplo­ma­tycz­nych i kulturalnych.

Pro­gram uro­czy­sto­ści:

Hymn pań­stwowy
Wystą­pie­nie Rek­tora prof. zw. Ryszarda Zimaka
Uro­czy­sta pro­mo­cja dok­to­rów
Wrę­cze­nie dyplo­mów dok­tora habi­li­to­wa­nego
Gaude Mater Polo­nia
Nadanie medali Magna cum Laude
Wrę­cze­nie sty­pen­diów Soci­été Générale studentom UMFC

Ogłoszenie Grand Prix Rek­tora oraz nadanie medali UMFC
Uro­czy­sta fanfara (komp. M. Bembinow)

Część arty­styczna:

Fryderyk Chopin (1810-1849) – Sonata g-moll op. 65 na wiolonczelę i fortepian (1846-47)

Allegro moderato
Scherzo. Allegro con brio
Largo
Finale. Allegro

Wykonawcy: Tomasz Strahl – wiolonczela, Agnieszka Przemyk-Bryła – fortepian

 


ostatnia modyfikacja: 07/03/2013

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno