Studia doktoranckie środowiskowe – dokumenty i informacje

Od roku 2006/2007 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina prowadzi Stu­dia Dok­to­ranc­kie, które są trze­cim stop­niem kształ­ce­nia w uczelni. Mają one na celu pod­nie­sie­nie wie­dzy i umiejętności ich uczest­ni­ków w dys­cy­pli­nach sztuki muzycz­nej i wybra­nych zagad­nie­niach nauk huma­ni­stycz­nych oraz przy­go­to­wa­nie do pracy nauko­wej i peda­gogicznej.

Prowadzone są w 5 dyscyplinach, podlegających sześciu wydziałom: Wydział I – kompozycja i teoria muzyki oraz dyrygentura, Wydział II – instrumentalistyka, Wydział III – instrumentalistyka, Wydział IV – wokalistyka, Wydział V – dyrygentura, Wydział VI – reżyseria dźwięku. Mają charakter środowiskowy, czyli międzywydziałowy.  Językiem wykładowym jest polski.

Od 2014/2015 Studia Doktoranckie prowadzone są w dwóch formach: stacjonarnej i niestacjonarnej. Dysponują 18 miejscami na studiach stacjonarnych (bezpłatnych) oraz nie więcej niż 15 miejscami na studia niestacjonarnych (płatnych). Proces rekrutacyjny na obie formy studiów jest taki sam. Przydział miejsc poszczególnym wydziałom podaje każdorazowo Rektor z komunikacie. W rekrutacji 2014 oraz 2016 był następujący: Wydział I, forma stacjonarna: 3 na dyrygenturę, 3 na kompozycję i teorię muzyki, forma niestacjonarna: 2. Wydział II, forma stacjonarna: 3, forma niestacjonarna: 2. Wydział III, forma stacjonarna: 3, forma niestacjonarna: 2. Wydział IV, forma stacjonarna: 3, forma niestacjonarna: 2. Wydział V, forma stacjonarna: 3, forma niestacjonarna: 2. Miejsca nieobsadzone zostają uzupełnione w drodze postępowania odwoławczego. Przesunięcia miejsc wymagają wniosku dziekana i akceptacji rektora.

Studia Doktoranckie trwają 4 lata. Kończą się nadaniem stopnia doktora sztuk muzycznych. Przewód dok­tor­ski odbywa się przed radą wydziału odpowiadającego dyscyplinie doktoranta.

Koszt niestacjonarnych studiów doktoranckich (włącznie z kosztami przewodu doktorskiego) dla oby­wateli polskich, z Unii Europejskiej oraz posiadających Kartę Polaka wynosi 4500 zł semestralnie przez 8 semestrów, w sumie 36 000 zł. Koszt studiów doktoranckich dla obcokrajowców odby­wa­ją­cych kształcenie na zasadach innych niż obywateli polskich, którzy pozytywnie przejdą cały proces rekrutacyjny (także w systemie konkursowym, tj. o przy­jęciu decyduje ilość uzyska­nych punktów), zostaje określony przez Rektora w odrębnym komunikacie.

Doktoranci korzystają z prawa do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, z biblioteki, fonoteki, sal i instrumentów będących własnością UMFC. Doktoranci wybierają własny samorząd i sąd koleżeński, przedstawiciela w senacie UMFC oraz w odpowiednich dla danej dyscypliny radach wydziału (I, II, III, IV, V). Przedstawiciel doktorantów jest członkiem komisji stypendialnej i komisji doktoranckiej, które przyznają stypendia z puli środków na pomoc socjalną (stypendia dla najlepszych doktorantów, so­cjal­ne, zapomogi) oraz z dotacji projakościowej (stypendium doktoranckie). Mogą także ubiegać się o finansowanie własnych projektów badawczych poprzez aplikowanie do Działu Nauka UMFC.

 

Dokumenty

Informacje

Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Uczelni Muzycznych

Doktoraty z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce w latach 2003-2014


ostatnia modyfikacja: 26/03/2019

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno