dr hab. Andrzej Miśkiewicz, prof. UMFC

Andrzej Miśkiewicz urodził się w 1955 roku, w Warszawie. W roku 1974 uzyskał świadectwo dojrzałości w XLI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Warszawie, a w roku 1975 dyplom w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie fortepianu. W latach 1975–1980 studiował na Wydziale Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) uzyskując dyplom magistra sztuki muzycznej z wyróżnieniem, ze specjalizacją w zakresie fonografii. W roku 1984 ukończył studia doktoranckie w zakresie teorii muzyki, na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W roku 1989 obronił w Instytucie Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pracę doktorską Wartościowanie głośności dźwięku instrumentów muzycznych. W roku 2004 uzyskał na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce.

Pracuje w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina od roku 1979, a od roku 2004 zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego i pełni funkcję kierownika Katedry Akustyki Muzycznej. W latach 1982–1983 odbył czteromiesięczny staż naukowy na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Surrey, w Guildford w Anglii, jako stypendysta British Council, a w roku 1989 miesięczny staż naukowy w Krajowym Centrum Badań Naukowych (CNRS) w Marsylii. W latach 1991–1995 pracował jako adiunkt naukowo-badawczy (research associate) w Northeastern University w Bostonie (USA).

Jego działalność dydaktyczna koncentruje się na zagadnieniach oceny słuchowej oraz percepcji dźwięków muzycznych. Andrzej Miśkiewicz prowadzi w UMFC zajęcia z następujących przedmiotów: podstawy słyszenia, seminarium ocen słuchowych, seminarium angielskojęzycznej literatury fachowej oraz seminarium pracy magisterskiej (na Wydziale Reżyserii Dźwięku), podstawy elektroakustyki i percepcji dźwięku (w ramach Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej) oraz podstawy akustyki (na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki). W UMFC był promotorem trojga doktorantów oraz 21 magistrantów. Prowadzi również wykłady z przedmiotu akustyka muzyczna i słuchowa ocena dźwięku w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach ubiegłych prowadził także wykłady na Podyplomowym Studium Psychologii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, w Radiowej Akademii Umiejętności w Warszawie oraz w General Motors Technical Education Center, w Detroit (USA).

Obszar nauki, jakim się zajmuje, ma charakter interdyscyplinarny, związany z akustyką muzyczną, psychoakustyką, metodyką oceny jakości dźwięku oraz reżyserią dźwięku. Tematykę prowadzonych przez niego prac przedstawia lista publikacji.

Andrzej Miśkiewicz jest członkiem Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk powołanym w wyniku wyborów przeprowadzonych w środowisku naukowym. Od roku 2007 jest redaktorem działu akustyki muzycznej i psychoakustyki kwartalnika Archives of Acoustics. Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Akustycznego (PTA), European Acoustics Association (EAA), Acoustical Society of America (ASA) oraz Audio Engineering Society (AES).

Ważniejsze publikacje


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno