st. wykł. dr hab. Paweł Kamiński

Naukę gry na fortepianie rozpocząłem w wieku 10 lat. W latach 1973-78 uczyłem się w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. J. Elsnera w Warszawie pod kierunkiem mgr Aleksandry Sosnowskiej. Maturę zdałem w 1976 r. w XV LO im. N. Żmichowskiej w Warszawie, a następnie przez rok studiowałem informatykę na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1978 zostałem przyjęty do AMFC w Warszawie, gdzie studiowałem 5 lat w klasie prof. Jana Ekiera i doc. Alicji Palety-Bugaj. W 1983 r. uzyskałem w tej uczelni dyplom z wyróżnieniem. W tym samym roku otrzymałem nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia w studiach. Trzykrotnie – w latach 1980, 1981 i 1984 – byłem stypendystą Towarzystwa im. F. Chopina.

Od października 1983 r. pracowałem w AMFC jako asystent w I Katedrze Fortepianu. W 1987 r. za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej otrzymałem Nagrodę Rektora AMFC (indywidualną, III stopnia). W listopadzie 1992 r. uzyskałem kwalifikacje I stopnia, w marcu 1993 r. zostałem adiunktem. W 1999 r. ponownie otrzymałem Nagrodę Rektora AMFC (indywidualną, II stopnia). W lutym 2001 r. uzyskałem kwalifikacje II stopnia. Od roku akademickiego 2013/2014 pracuję na stanowisku profesora UMFC i pełnię funkcję kierownika Katedry Fortepianu.

Od 1984 r. współ­pra­cuję z prof. Janem Ekie­rem przy reda­go­wa­niu Wyda­nia Naro­do­wego dzieł wszyst­kich Fry­de­ryka Cho­pina. Jestem współ­re­dak­to­rem wszyst­kich 37 tomów, opu­bli­ko­wa­nych w Fun­da­cji Wyda­nia Naro­do­wego i Pol­skim Wydaw­nic­twie Muzycz­nym. Prace nad WN zaowo­co­wały m.in. sze­re­giem refe­ra­tów na kon­fe­ren­cjach muzy­ko­lo­gicz­nych i wykła­dów w uczel­niach i szko­łach Europy (Austria, Francja, Hisz­pa­nia, Niemcy, Pol­ska, Rosja, Ser­bia, Szwaj­ca­ria, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy), Ame­ryki (USA, Kanada) i Azji (Japo­nia, Chiny); ich pro­ble­ma­tyka wiąże się z reda­go­wa­niem i wyko­rzy­sta­niem w prak­tyce wyko­naw­czej kry­tycz­nych wydań źró­dło­wych („urtekstów”).

Od 1998 r. jestem prezesem Fundacji Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina.

Koncertowałem w kraju i za granicą, biorąc udział – jako solista – w koncertach symfonicznych i występując z recitalami i półrecitalami.

Brałem udział w pracach jury konkursów pianistycznych.

W pedagogice łączę doświadczenia zdobyte w czasie studiów, działalności koncertowej i pedagogicznej oraz w badaniach nad autografami i pierwodrukami; szczególny nacisk kładę na rozwinięcie umiejętności twórczego odczytania tekstu, a następnie swobodnego i wyrazistego przekazania słuchaczom swojej wizji dzieła.

W pracy ze studentami staram się, by osiągnęli następujące cele:

  1. naturalny sposób gry,
  2. opanowanie jak najbogatszego zasobu brzmień fortepianu,
  3. umiejętność odczytania intencji kompozytora z zapisu nutowego,
  4. rozwój wyobraźni muzycznej,
  5. wszechstronny rozwój twórczej osobowości,
  6. samodzielność w pracy,
  7. wyrobienie i utrwalenie poczucia własnej wartości.

Prowadzę zajęcia po polsku, angielsku, francusku, rosyjsku.

 


ostatnia modyfikacja: 21/03/2019

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno