Erasmus+

Kontakt

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ mgr Emilia Lipka
e-mail: erasmus@chopin.edu.pl
tel./faks (48 22) 278 92 58

REKRUTACJA 2020/2021

Lista osób zakwalifikowanych na stypendium programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

 

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUSOWEJ

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie stara się wspierać i rozwijać zintegrowany Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego poprzez realizację założeń Deklaracji Bolońskiej, głównych wytycznych Strategii Lizbońskiej oraz Procesu Kopenhaskiego. Czytaj więcej…

Utworzono na podstawie stron internetowych:
http://erasmusplus.org.pl
http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze

ERASMUS – INFORMACJE OGÓLNE

Erasmus jest programem Unii Europejskiej dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów, promuje mobilność pracowników uczelni. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.
Program Erasmus powstał w 1987 roku jako zakrojony na szeroką skalę europejski program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu ośrodkach akademickich w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.
Polska bierze udział w programie Erasmus od roku akademickiego 1998/1999. W latach 1995-2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates. Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią programu ,,Uczenie się przez całe życie” (The Lifelong Learning Programme), nowego programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013.
Od roku 2014 Uczelnia uczestniczy w programie Erasmus +. Jest on nowym programem Unii Europejskiej skierowanym do studentów uczelni, pedagogów i pracowników. Umożliwia aktywną wymianę myśli intelektualnej, pedagogicznej i naukowej na forum międzynarodowym. Głównymi założeniami wymiany w ramach programu jest podnoszenie kwalifikacji w ramach edukacji i nauki, a także stworzenie płaszczyzny wymiany na forum europejskim i światowym. Idea programu Erasmus + jest kontynuowana w oparciu o doświadczenia poprzednich lat funkcjonowania programu Erasmus i udoskonalana w związku z aktualnymi potrzebami rynku międzynarodowego.
Obecna formuła programu Erasmus + oferuje dodatkowo dla studentów możliwość odbywania praktyk w zakresie szkolenia zawodowego i zdobywania koniecznych umiejętności, niezbędnych na współczesnym rynku pracy. Międzynarodowy program Erasmus + został przewidziany na lata 2014-2021.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus +:

WAŻNE LINKI i INFORMACJE

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +


Wzór umowy Uczelnia – student (pdf)
Online Linguistic Support (OLS) – wsparcie językowe online

 1. Studenci UMFC mogą wyjeżdżać na studia do uczelni posiadającej Kartę Erasmusa+, z którą uczelnia macierzysta posiada podpisaną umowę bilateralną o wzajemnej wymianie studentów i pedagogów w ramach programu Erasmus +.
 2. Studenci lub absolwenci UMFC (w przypadku absolwentów wyjazd możliwy do 12 miesięcy od uzyskania dyplomu ukończenia studiów) moją wyjeżdżać na praktyki. Wyjazdy te odbywają się  albo do uczelni posiadającej Kartę Erasmusa +, albo do instytucji zagranicznej, która na podstawie dokumentu Learning Agreement for Traineeships zgodzi się przyjąć studenta lub absolwenta na praktyki.
 3. Minimalny okres wyjazdu na studia wynosi 3 miesiące (lub trymestr, jeśli w danej uczelni rok akademicki dzieli się na trymestry), a maksymalny 12 miesięcy. Minimalny okres wyjazdu na praktyki wynosi 2 miesiące, a maksymalny 12 miesięcy.
 4. Okres 12 miesięcy dotyczy jednego stopnia studiów (stopień pierwszy, stopień drugi i stopień trzeci). Typ mobilności (studia czy praktyki) można łączyć w ramach tego samego stopnia (np. w ramach studiów drugiego stopnia można wyjechać na maksymalnie 9 miesięcy i po uzyskaniu dyplomu tych studiów można wyjechać na praktyki na maksymalnie 3 miesiące).
 5. Stypendium przyznawane jest na rzeczywisty okres studiów, tzn. wykłady, zaliczenia, lub praktyk. Nie dotyczy to wyjazdów w ramach zbierania materiałów do pracy licencjackiej, dyplomowej, magisterskiej lub doktorskiej.
 6. Zakres i czas trwania realizowanych studiów lub praktyk w ramach programu Erasmus+  musi być zatwierdzony przez dziekana uczelni macierzystej, jak również dziekana instytucji przyjmującej. Dziekan uczelni macierzystej na podstawie potwierdzonych dokumentów z instytucji zagranicznej studenta zalicza semestr lub rok studiów lub okres odbytych praktyk. Niespełnienie warunków określonych w umowie zawartej pomiędzy studentem a uczelnia macierzystą (brak zaliczeń, brak realizacji określonych przedmiotów ustalonych i zawartych w Learning Agreement for Studies lub Learning Agreement for Traineeships) skutkuje wystąpieniem uczelni do studenta lub absolwenta o zwrot przyznanego grantu.
 7. Student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus + ma takie same prawa jak studenci uczelni przyjmującej.
 8. Studia lub praktyki w instytucji zagranicznej są zawsze nieodpłatne.
 9. Rekrutacja na wyjazd (i studia, i praktyki) w UMFC rozpoczyna się 1 grudnia i trwa do około połowy stycznia w roku akademickim poprzedzającym rok, na który studenci chcą wyjechać.
 10. W wyżej wyznaczonym okresie studenci składają podania z podpisem dziekana danego wydziału i pedagoga przedmiotu głównego lub opiekuna praktyk wraz z załącznikami (składanie dokumentów w pok. 223A). W podaniu studenci podają propozycje instytucji, do których chcieliby wyjechać. Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej odbywa się  pod koniec stycznia danego roku. Komisja dokonuje ostatecznego wyboru studentów otrzymujących stypendium, jak również określa do jakich instytucji zagranicznych zostaną wysłane ich aplikacje. Decyzja komisji kwalifikacyjnej zostaje podana do publicznej wiadomości i wywieszona w zakładce ERASMUS+.
 11. Zakwalifikowani studenci składają niżej wymienione dokumenty w lutym danego roku (szczegółowe daty podawane są co roku jako odrębna informacja):
  – demo lub dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności,
  – list motywacyjny,
  – CV w języku kraju, do którego zostaną zgłoszeni lub w języku angielskim,
  – wypełnione formularze Learning Agreement i Student Application Form – na studia lub Learning Agreement for Traineeships – na praktyki (dostępne w zakładce ERASMUS+).
 12. Aplikacje studentów zostają wysłane do danej instytucji. Kandydaci na stypendystów programu otrzymują odpowiedź drogą mailową. W przypadku pozytywnej odpowiedzi instytucje przyjmujące wysyłają  oficjalne listy potwierdzające przyjęcie na studia lub praktyki w ramach programu.
 13. O ostatecznej akceptacji zgłoszeń lub jej braku studenci zostają poinformowani do końca czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok, na który zostali zgłoszeni.
 14. Każdy student, który otrzymał stypendium i odbył studia lub praktyki w uczelni zagranicznej, zobowiązany jest dostarczyć po przyjeździe wymagane dokumenty dookreślone w umowie finansowej student-UMFC oraz wypełnić ankietę on-line (EU Survey).

ZASADY FINANSOWANIA STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

 1. Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus + pozwala na pokrycie części kosztów związanych ze studiami lub praktykami w instytucji zagranicznej.
 2. Wysokość grantu przeznaczonej na wyjazd w ramach programu Erasmus + zależy od wysokości środków przyznanych uczelni przez Narodową Agencję, liczby ubiegających się i zakwalifikowanych studentów,  rzeczywistego czasu studiów lub praktyk oraz grupy krajów, do której dana instytucja należy (maksymalne stawki stypendiów wybranych grup krajów określa Komisja Europejska).
 3. Osoby otrzymujące z budżetu państwa stypendium socjalne oraz osoby o dużym stopniu niepełnosprawności otrzymują dodatkowe środki na wyjazd.

Informacje ogólne na temat zagranicznej mobilność studentów w ramach POWER:

LISTA UCZELNI, do których wyjeżdżają pedagodzy i studenci UMFC. Istnieje możliwość podpisania umowy z uczelniami uczestniczącymi w programie Erasmus +, z którymi aktualnie nie mamy podpisanej takiej umowy.

Giełda Informacji Studentów Erasmusa http://erasmusplus.org.pl/

ZASADY REKRUTACJI PEDAGOGÓW I PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 1. Do udziału w pro­gra­mie są upraw­nieni pra­cow­nicy uczelni będą­cych oby­wa­te­lami 28 kra­jów UE, trzech kra­jów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraju kan­dy­du­ją­cego do UE — uczest­ni­czą­cego w pro­gra­mie Erasmus+, a także osoby mające kartę sta­łego pobytu lub sta­tus uchodźcy w jed­nym z tych krajów.
 2. Nauczyciele aka­de­miccy oraz pracownicy mogą wyje­chać do uczelni zagra­nicz­nej posia­da­ją­cej Kartę Erasmusa, i z którą UMFC pod­pi­sało umowę bila­te­ralną o wymia­nie kadry naukowo-dydaktycznej w celu pro­wa­dze­nia zajęć dydak­tycz­nych (wykła­dów, semi­na­riów, warsz­ta­tów) lub odbycia szkolenia w ramach pro­gramu Erasmus+.
 3. Pobyt w uczelni zagra­nicz­nej musi zostać zre­ali­zo­wany mię­dzy 1 paź­dzier­nika danego roku a 30 wrze­śnia roku przy­szłego i może trwać od kilku dni do mak­sy­mal­nie 6 tygodni.
 4. Jeżeli pobyt trwa jeden tydzień lub kró­cej nauczy­ciel zobo­wią­zany jest prze­pro­wa­dzić co naj­mniej 8 godzin dydaktycznych.
 5. Chęć wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ wykładowca lub pracownik zgłasza Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+ lub Kanclerzowi UMFC.
 6. Wykładowcy mogą zgłaszać zaproszenia uczelni zagranicznych do prowadzenia wykładów lub masterclass Koordynatorowi Programu Erasmus+.
 7. Przed wyjaz­dem nauczy­ciel aka­de­micki zobo­wią­zany jest usta­lić pla­no­wany pro­gram dydak­tyczny Teaching Mobility Agreement/Training Mobility Agreement, który musi zatwier­dzić uczel­nia macie­rzy­sta i uczel­nia goszcząca.
 8. Wykładowcy zain­te­re­so­wani wyjaz­dami w ramach pro­gramu Erasmus+ zobo­wią­zani są do przed­ło­że­nia pro­po­zy­cji — planu wykła­dów, warsz­ta­tów czy semi­na­riów oraz CV w języku kraju doce­lo­wego lub w języku angielskim, jeżeli dana uczelnia zagraniczna wymaga tego rodzaju dokumentów.
 9. Podczas kwa­li­fi­ka­cji peda­go­gów ubie­ga­ją­cych się o wyjazd w ramach pro­gramu Erasmus + uwzględ­niane są: doświad­cze­nie zawo­dowe, kom­pe­ten­cje języ­kowe, ilość wyjaz­dów danego wykła­dowcy w ramach pro­gramu Erasmus+.
 10. Każdy z wykła­dow­ców, któ­remu został przy­znany grant zobo­wią­zany jest nie­zwłocz­nie po przy­jeź­dzie z uczelni zagra­nicz­nej dostar­czyć doku­menty potwier­dza­jące wcze­śniej uzgod­nioną reali­za­cję Mobility Agreement oraz wypeł­nić ankietę on-line, którą otrzymuje automatycznie po powrocie.
 11. Akceptację i wybór wykła­dow­ców/pracowników wyjeż­dża­ją­cych w ramach pro­gramu Erasmus+ doko­nuje Kanclerz UMFC wraz z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+.
 12. Ilość realizowanych wyjazdów jest ograniczona kontraktem z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz przyznanymi środkami z FRSE. Może być modyfikowana w zależności od długości pobytu i ilości wyjazdów oraz przyznawania dodatkowych funduszy na realizację mobilności.

ZASADY FINANSOWANIA STYPENDIÓW DLA WYKŁADOWCÓW ORAZ PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 1. Stypendium wypła­cane z budżetu pro­gramu Erasmus+ pozwala na pokry­cie czę­ści kosz­tów zwią­za­nych z reali­za­cją Teaching Mobility Agreement/Training Mobility Agreement na uczelni zagranicznej.
 2. Wysokość kwoty grantu prze­zna­czo­nej na wyjazd w ramach pro­gramu Erasmus+ zależy od: wyso­ko­ści środ­ków przy­zna­nych uczelni przez Narodową Agencję, liczby ubie­ga­ją­cych się i zakwa­li­fi­ko­wa­nych wykła­dow­ców, rze­czy­wi­stego czasu potrzeb­nego reali­za­cji Teaching Mobility Agreement/Training Mobility Agreement oraz grupy kra­jów, do któ­rych dana uczel­nia należy (mak­sy­malne stawki sty­pen­diów wybra­nych grup kra­jów okre­śla Narodowa Agencja).
 3. Wysokość przy­zna­nego sty­pen­dium nie może prze­kro­czyć kwot mak­sy­mal­nych sta­wek obo­wią­zu­ją­cych w pro­gra­mie Erasmus+. Każdy wykładowca lub pracownik może mieć doliczony jako wsparcie indywidualne dzień podróży przed mobilnością lub dzień podróży po mobilności.
 4. Dodatkowe dni przeznaczone na podróż dotyczą wszystkich pedagogów i pracowników, jeżeli pozwala na to wysokość dofinansowania z FRSE w roku akademickim.
 5. Z każ­dym nauczy­cie­lem aka­de­mic­kim oraz pracownikiem zakwa­li­fi­ko­wa­nym na wyjazd w ramach pro­gramu Erasmus+ zostaje spo­rzą­dzona pisemna umowa.
 6. Jeżeli pozwalają na to środki dotacji istnieje możliwość dopłaty do wcześniej przyznanych grantów w rozliczeniu końcowym.
 7. Osoby o dużym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści mogą ubie­gać się o dodat­kowe środki na wyjazd ze spe­cjal­nego fun­du­szu pro­gramu Erasmus + dla osób niepełnosprawnych.

Gdzie ubiegać się o wyjazd w ramach wymiany Erasmusa+?

O wyjazd można ubie­gać się tylko w miej­scu zatrud­nie­nia. To szkoły wyż­sze wnio­skują o fun­du­sze na wyjazdy pra­cow­ni­ków, realizują je, okre­ślają wyso­kość sty­pen­dium i wypła­cają je. Rekrutacja kan­dy­da­tów odbywa się na bieżąco w roku akademickim, w którym realizowany jest kontrakt.

Szczegółowych infor­ma­cji o moż­li­wo­ściach udziału w pro­gra­mie Erasmus+ i współ­pracy z part­ne­rami w innych kra­jach ofe­ro­wa­nych przez Państwa uczel­nię udzieli uczel­niany albo wydzia­łowy koor­dy­na­tor pro­gramu Erasmus+ lub pra­cow­nicy biura współ­pracy z zagranicą.


ostatnia modyfikacja: 15/07/2020

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno