Nauka

Rektor UMFC prof. dr hab. Klaudiusz Baran powo­łał Radę Naukową (Zarządzenie nr 30/2016 z dn. 19 X 2016 r.). Od 30 IX 2019 r. (Zarządzenie nr 42/2019) Rada obra­du­je w skła­dzie:

 

Wielokierunkowa dzia­łal­ność badaw­cza zarów­no o pro­fi­lu nauko­wym (Katedra Teorii Muzyki, Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych, Katedra Edukacji Muzycznej, Katedra Akustyki Muzycznej), jak i arty­stycz­nym (kate­dry instru­men­tal­ne, Katedra Kompozycji, Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej, Katedra Wokalistyki, Katedra Reżyserii Dźwięku) reali­zo­wa­na jest w ramach katedr.

Działalność nauko­wo-badaw­cza obej­mu­je obsza­ry pro­ble­mo­we pomi­ja­ne w innych ośrod­kach nauko­wych, w tym m.in. psy­cho­lo­gię i teo­rię muzy­ki, teo­rię peda­go­gi­ki muzycz­nej i wychowa­nia muzycz­ne­go, stu­dia edy­tor­skie nad twór­czo­ścią Fryderyka Chopina, instrumento­lo­gię i aku­sty­kę. Preferowane są bada­nia nad muzy­ką pol­ską (twór­czość Chopina) i nad teo­rią muzyki XX wie­ku.

W sfe­rze zagad­nień nauko­wo-badaw­czych znaj­du­ją się: edu­ka­cja muzycz­na w Polsce; dzie­ła kom­po­zy­to­rów i wyko­naw­ców muzy­ki daw­nej i współ­cze­snej; recep­cja i per­cep­cja muzy­ki; per­cep­cja bar­wy, wyso­ko­ści i gło­śno­ści dźwię­ku; pamięć słu­cho­wa; ana­li­za gło­su ludz­kie­go i narzą­du odde­cho­we­go; nowo­cze­sne środ­ki gene­ro­wa­nia i trans­mi­sji dźwię­ku; roz­wój zawodo­wy nauczy­cie­li muzy­ki; roz­wój muzycz­ny czło­wie­ka w ska­li całe­go życia.

W sys­te­mie badań cią­głych i inter­dy­scy­pli­nar­nych pro­wa­dzo­ne są pra­ce pod­sta­wo­we i aplikacyj­ne ukie­run­ko­wa­ne na potrze­by szkol­nic­twa muzycz­ne­go, kul­tu­ry i gospo­dar­ki kra­ju z nastę­pu­ją­cych dys­cy­plin: nauki o sztu­kach pięk­nych, psy­cho­lo­gia, peda­go­gi­ka, nauki medycz­ne, inży­nie­ria i ochro­na śro­do­wi­ska, socjo­lo­gia i filo­zo­fia. Interdyscyplinarne zespo­ły badaw­cze skła­da­ją się z muzy­ków, muzy­ko­lo­gów, pla­sty­ków, psy­cho­lo­gów, peda­go­gów, leka­rzy, fizjo­lo­gów, fizy­ków, inży­nie­rów i infor­ma­ty­ków. Efekty ich pra­cy z pogra­ni­cza nauki, tech­ni­ki i sztu­ki, spo­ty­ka­ją się z zain­te­re­so­wa­niem licz­nych jed­no­stek badaw­czych krajo­wych i zagra­nicz­nych.

Dział Nauki

pla­nu­je i koor­dy­nu­je we współ­pra­cy z jed­nost­ka­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi Uniwersytetu bada­nia nauko­we. Pozyskuje na ten cel środ­ki i pro­wa­dzi ich ewi­den­cję. Uczestniczy w organizowaniu semi­na­riów i kon­fe­ren­cji. Gromadzi dane do oce­ny dzia­łal­no­ści naukowobadaw­czej oraz opra­co­wu­je infor­ma­cje i ana­li­zy w tym zakre­sie. Współpracuje przy reali­za­cji pro­jek­tów nauko­wych współ­fi­nan­so­wa­nych ze środ­ków Unii Europejskiej.

Działalność nauko­wo-badaw­cza znaj­du­je odzwier­cie­dle­nie w publi­ko­wa­nych mono­gra­fiach, pod­ręcz­ni­kach, pra­cach tema­tycz­nych i pro­ble­mo­wych oraz seriach wydaw­ni­czych – m.in.: W krę­gu muzy­ki i myśli huma­ni­stycz­nej; Muzyka – Sztuka – Nauka; Dzieło muzycz­ne. Dzieło sztu­ki; Białostockie Studia Pedagogiczno-Muzyczne; Szkoła muzycz­na; Kształcenie słu­chu. Prezentacje – kon­fron­ta­cje; Topos naro­do­wy w muzy­ce pol­skiej; Pieśń Polska. Źródła – trady­cja – współ­cze­sność; Almanach kom­po­zy­to­rów UMFC; Pierwodruki utwo­rów kompozyto­rów pol­skich.

mgr Łucja Sala-Izdebska
Kierownik dzia­łu
pokój 408, tel. (0 22) 2789 237
nauka@chopin.edu.pl

Dział Wydawnictw — Chopin University Press — www.chopinup.pl

dr Emilia Dudkiewicz
kierownik, Redaktor Naczelny 
pokój 401, tel. (0 22) 2789 307
emilia.dudkiewicz@chopin.edu.pl
chopinup@chopin.edu.pl

mgr Magdalena Bogdańska-Maciak
redaktor
pokój 401, tel. (0 22) 2789 309
Magdalena.Bogdanska-Maciak@adm.chopin.edu.pl

mgr Łukasz Farcinkiewicz
redaktor
pokój 402, tel. (0 22) 2789 308
Lukasz.Farcinkiewicz@adm.chopin.edu.pl

mgr Jakub Jakubaszek
redaktor
pokój 402, tel. (0 22) 2789 337
Jakub.Jakubaszek@adm.chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 18/02/2020

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno