Kilka słów o Uczelni

Fryderyk Chopin - popiersie, UMFC

Władze Uczelni

Uczelnią kieruje rektor oraz trzech prorektorów: prorektor do spraw zagranicznych, prorektor do spraw nauki, prorektor do spraw studenckich i dydaktyki.

Szczegóły struktury Uczelni

Kierunki studiów

Uniwersytet kształci na sześciu wydziałach w Warszawie oraz na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku, w następujących kierunkach: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, instrumentalistyka, wokalistyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, muzyka kościelna, taniec, reżyseria dźwięku.

Uniwersytet prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia. Od roku akademickiego 2006/2007 prowadzi także studia doktoranckie. Innymi formami kształcenia w UMFC są studia podyplomowe i staże artystyczne, które są odpłatne, zaś ich koszty pokrywane są z wpływów uzyskanych z opłat dokonywanych przez uczestników. Studia na poszczególnych wydziałach odbywają się według planów studiów przyjętych przez rady wydziałów i zatwierdzonych przez senat uczelni.

Od roku 2012/2013 program kształcenia obejmuje moduły ogólnomuzyczne i kierunkowe, w skład których wchodzą poszczególne przedmioty, jak np. fortepian, dyrygentura, śpiew solowy (moduł główny); akompaniament (moduł kierunkowy); kształ­ce­nie słu­chu, histo­ria muzyki z lite­ra­turą muzyczną, formy muzyczne (moduł podstawowy); język obcy, wycho­wa­nie fizyczne (moduł ogólny); filo­zo­fia, este­tyka, histo­ria sztuki, sztuka XX wieku, histo­ria filmu (moduł przed­miotów huma­ni­stycznych). Zaję­cia zbio­rowe mają formę otwartą.

Uniwersytet przyznaje swoim absolwentom:

Studenci prowadzący aktywną działalność artystyczną i naukową, przygotowujący się do udziału w międzynarodowych konkursach lub innych znaczących przedsięwzięciach artystycznych i naukowych oraz mający szczególnie trudne warunki bytowe lub cierpiący na okresowe schorzenia mogą studiować wg indywidualnego planu i programu studiów na zasadach określonych przez radę wydziału.
Każdego roku Uczelnię kończy około 150 dyplomantów. W Uczelni studiuje blisko 900 studentów.

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu posiadają uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego:

Struktura Uczelni

Zakres kształcenia na poszczególnych wydziałach ma swoje korzenie w tradycji Uczelni i wiąże się z ewolucją jej struktury. Stąd też są wydziały, które kształcą w jednym kierunku muzycznym (Wydziały II – VI), inne łączą w sobie więcej kierunków (jak Wydział I czy Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku). Kształcenie w niektórych kierunkach możliwe jest na różnych wydziałach (np. instrumentalistyka na Wydziałach II, III lub na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku).


ostatnia modyfikacja: 29/11/2017

Windows Lizenz Windows 10 Lizenz Office 2019 Lizenz Kaufen Office 365 kaufen Windows 10 Home kaufen Office 2016 kaufen lisans satın al office 2019 satın al follower kaufen instagram follower kaufen porno